Wij zijn een op landschap, cultuurhistorie en ecologie gespecialiseerd adviesbureau.

Bij ons kunt u terecht voor ontwerpen, toetsen en directievoering bij landschappelijke ingrepen en groenprojecten. Wij krijgen opdrachten van zowel overheden, natuurorgaisaties als van particulieren.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor o.a aanleg ecologische zones, landgoedontwikkeling, landschappelijke inpassing van bedrijfsgebouwen, advisering bij agrarisch natuurbeheer en burgerparticipatie.

Onze specialiteit is om vraagstukken in het kader van de Ruimtelijke Ordening in een brede context te plaatsen met Landschap, Ecologie en Cultuurhistorie. Wij staan bekend om onze gebiedskennis en objectiviteit, waarbij wij opkomen voor het belang van de landschappelijke kwaliteiten en daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarde.

Belangrijk in onze manier van werken is het verbinden van partijen. Bij landschappelijke ingrepen betrekken wij zo vaak als mogelijk de omwonenden en belanghebbende partijen. Wij nemen graag hun ideeën mee in onze ontwerpen en processen. Mensen in een vroeg stadium betrekken bij de procedures en planvorming maken juist dat verschil waardoor een project slaagt.

Wij zijn ook gespecialiseerd in het geven van voorlichting, cursussen en lezingen over natuur en landschap. Wij verzorgen regelmatig quickscans Flora en Fauna en inventarisaties voor monitoring.

Wij onderhouden hoogstamboomgaarden of kunnen die voor u restaureren of aanplanten. Wij kunnen u adviseren over de subsidiemogelijkheden voor natuur en landschap en eventueel de aanvraag voor u verzorgen.

Ons praktisch inzicht, lange werkervaring en gebiedskennis, zijn onze toegevoegde waarden. Mijn praktijkervaring heb ik verkregen door o.a. 21 jaar werkzaam te zijn geweest bij Landschapsbeheer Zuid-Holland. Bureau Schildwacht is opgericht in september 2009.


Akuma Webdesign